Tuesday, 19 June 2018

We're a happy family
ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI
("Sl. glasnik RS", br. 94/2016)

Član 1
Ovim zakonom uređuje se sprečavanje nasilja u porodici i postupanje državnih organa i ustanova u sprečavanju nasilja u porodici i pružanju zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici.
Ovaj zakon ne primenjuje se na maloletna lica koja učine nasilje u porodici.

Član 3
Sprečavanje nasilja u porodici sastoji se od skupa mera kojima se otkriva da li preti neposredna opasnost od nasilja u porodici i skupa mera koje se primenjuju kada je neposredna opasnost otkrivena.
Neposredna opasnost od nasilja u porodici postoji kada iz ponašanja mogućeg učinioca i drugih okolnosti proizlazi da je on spreman da u vremenu koje neposredno predstoji po prvi put učini ili ponovi nasilje u porodici.
Nasilje u porodici, u smislu ovog zakona, jeste akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja učinioca prema licu sa kojim se učinilac nalazi u sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili partnerskom odnosu ili prema licu sa kojim je krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena ili sa kojim je srodnik po tazbini do drugog stepena ili kome je usvojitelj, usvojenik, hranjenik ili hranitelj ili prema drugom licu sa kojim živi ili je živeo u zajedničkom domaćinstvu.

Član 4
Ovaj zakon primenjuje se i na saradnju u sprečavanju nasilja u porodici (čl. 24-27) u krivičnim postupcima za krivična dela:
1) proganjanje (član 138a Krivičnog zakonika);
2) silovanje (član 178. Krivičnog zakonika);
5) obljuba zloupotrebom položaja (član 181. Krivičnog zakonika);
6) nedozvoljene polne radnje (član 182. Krivičnog zakonika);
7) polno uznemiravanje (član 182a Krivičnog zakonika);
9) posredovanje u vršenju prostitucije (član 184. Krivičnog zakonika);
13) nasilje u porodici (član 194. Krivičnog zakonika);
14) nedavanje izdržavanja (član 195. Krivičnog zakonika);
15) kršenje porodičnih obaveza (član 196. Krivičnog zakonika);
16) rodoskvrnuće (član 197. Krivičnog zakonika);
17) trgovina ljudima (član 388. Krivičnog zakonika);
18) druga krivična dela, ako je krivično delo posledica nasilja u porodici.
Ovaj zakon se primenjuje i na pružanje zaštite i podrške žrtvama krivičnih dela iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: krivična dela određena ovim zakonom).

Član 6
Nepostupanje sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u rokovima koji su određeni ovim zakonom predstavlja disciplinski prekršaj.

Član 7
Za sprečavanje nasilja u porodici i pružanje zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela određenih ovim zakonom nadležni su policija, javna tužilaštva, sudovi opšte nadležnosti i prekršajni sudovi, kao nadležni državni organi, i centri za socijalni rad, kao ustanove.
Pored nadležnih državnih organa i centara za socijalni rad, u sprečavanju nasilja u porodici, preko davanja pomoći i obaveštavanja o nasilju, kao i pružanju podrške žrtvama nasilja učestvuju i druge ustanove u oblasti dečje, socijalne zaštite, obrazovanja, vaspitanja i zdravstva (u daljem tekstu: državni organi i ustanove nadležne za primenu ovog zakona), kao i tela za rodnu ravnopravnost na nivou lokalnih samouprava.
Podršku žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela određenih ovim zakonom mogu da pruže i druga pravna i fizička lica i udruženja.

Član 13
Svako mora da policiji ili javnom tužiocu prijavi bez odlaganja nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega.
Državni i drugi organi, organizacije i ustanove obavezni su da neodložno prijave policiji ili javnom tužiocu svako saznanje o nasilju u porodici ili neposrednoj opasnosti od njega.
Nadležni državni organi i centri za socijalni rad (čl. 8-11) dužni su da u okviru svojih redovnih poslova prepoznaju nasilje u porodici ili opasnost od njega.
Prepoznavanje može da proizađe iz proučavanja prijave koju je bilo kome podnela žrtva nasilja, uočavanjem tragova fizičkog ili drugog nasilja na žrtvi i drugih okolnosti koje ukazuju na postojanje nasilja u porodici ili neposredne opasnosti od njega.
Javni tužilac kome je prijavljeno nasilje ili neposredna opasnost od njega, dužan je da prijavu odmah prosledi policijskim službenicima, da bi oni o tome obavestili nadležnog policijskog službenika (član 14. stav 1).

Član 16
Procena rizika zasniva se na dostupnim obaveštenjima i odvija se u što kraćem roku.
Pri proceni rizika naročito se vodi računa o tome da li je mogući učinilac ranije ili neposredno pre procene rizika učinio nasilje u porodici i da li je spreman da ga ponovi, da li je pretio ubistvom ili samoubistvom, poseduje li oružje, da li je mentalno bolestan ili zloupotrebljava psihoaktivne supstance, da li postoji sukob oko starateljstva nad detetom ili oko načina održavanja ličnih odnosa deteta i roditelja koji je mogući učinilac, da li je mogućem učiniocu izrečena hitna mera ili određena mera zaštite od nasilja u porodici, da li žrtva doživljava strah i kako ona procenjuje rizik od nasilja.

Član 17
Ako posle procene rizika ustanovi neposrednu opasnost od nasilja u porodici, nadležni policijski službenik donosi naređenje kojim izriče hitnu meru učiniocu koji je doveden u nadležnu organizacionu jedinicu policije (član 15. stav 1).
Hitne mere su: mera privremenog udaljenja učinioca iz stana i mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj.
Naređenjem mogu da se izreknu obe hitne mere.

Član 21
Hitna mera koju izriče nadležni policijski službenik traje 48 časova od uručenja naređenja.
Sud može hitnu meru produžiti za još 30 dana.
Ako bude produžena hitna mera privremenog udaljenja učinioca iz stana, lice kome je izrečena može da u pratnji policijskih službenika uzme iz stana neophodne lične stvari.

Član 32
Nadležna policijska uprava vodi evidencije o prijavljenim slučajevima nasilja u porodici i o izricanju i izvršenju hitnih mera i izvršenju mera zaštite od nasilja u porodici.
Osnovni sud vodi evidenciju o svojim odlukama o predlozima za produženje hitnih mera i o određenim merama zaštite od nasilja u porodici.
Osnovno javno tužilaštvo vodi evidenciju o predlozima za produženje hitnih mera i zahtevima za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici.
Nadležni centar za socijalni rad vodi evidenciju o primeni individualnih planova zaštite i podrške žrtvi.
Podaci se čuvaju u evidencijama i u Centralnoj evidenciji deset godina i posle toga brišu.

- Zakon o sprečavanju nasila u porodici (html / pdf)

***
Ramonsi su to pojasnili na kraći način:Mi smo srećna porodica
Ja, keva i ćale
Ima nas u svim magazinima
Krljamo se Torazinima
Prijatelje nemamo
Frku stalnu imamo
Ćale samo laže
Bebi su muve od mleka draže
Keva guta pilule
A beba lilule
Ortak mi je Predsednik
Ortak mi je Papa
Silne pare namlatismo
Od ćaletovog dopa
Baš smo srećna porodica
Ja, keva i ćale

Stvarno, baš neka čudna porodica - dinastija, da prostite - koja u Srbistanu kroji sudbinu: porodično nasilje im izaziva toliku sreću, da to jednostavno prestaje da bude nasilje - pa, shodno tome, nije više ni kažnjivo. Što znači da se nadalje ima praktikovati u svakom domu, svakoga dana, u svakom pogledu, sve više.
Brže.
Bolje.
Jače.

I tačka.

Sunday, 17 June 2018

Nemojte to vi da budete, razumešVučić: Na svakih 15 minuta, o rezultatima potrage za nestalim novinarom izveštavaju me ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor BIA Bratislav Gašić. Nadam se da će uspeti da reše taj slučaj, više podataka ne mogu da iznosim u javnost.

Vučić: Stefan Cvetković je pronađen živ i zdrav i trenutno je na ispitivanju u policiji. U ranim poslepodnevnim satima Cvetković je pronađen u širem reonu Bele Crkve, bez ikakvih vidljivih povreda. Sumnjamo da je više osoba planiralo ovu igru ali istraga će to utvrditi. Cvetković ima čudnu priču, ali ona se proverava kao da je najveća istina u pitanju.

Pre više od 24 sata predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je nestali novinar Stefan Cvetković pronađen "živ i zdrav" u Beloj Crkvi. Međutim, još nema odgovora na brojna pitanja - Cvetkovićevi telefoni su i dalje nedostupni, a njegova majka Slavica za N1 kaže da se još nije vratio u porodičnu kuću u kojoj inače živi.

Cvetković: Od petka sam bio na sigurnom, čuvala me policija.


Lepo, da sve ovo meni priznaš, evo ja tebi ovo govorim kao što bi govorio mom bratu Đuri da se našao u sličnoj situaciji. Da meni lepo priznaš, pa da sednemo u moja kola, odemo do SUP-a, gde ćeš stati pred licem zakona i reći: "Jeste, kriv sam, jeo sam govna", baš tim rečima bez moljenja, "jeo sam govna radio sam to i to, jer sam bio slep pored očiju. Kaznite me da okajem svoje grehe, da ponovo budem čovek, da stanem na svoje noge."
Smem li nešto da vas zamolim?
Pomozite mi da vas ne ubijem! Razumeš, sa puno razloga da nikog ne ogovaram, ja sam uvek bio na ivici da nekog ubijem, nemojte to vi da budete, nemojte molim vas, nemojte vi da budete... da mi platite za sve one koji su me ponižavali, koji su me mučili. Nemojte vi!
Tako ćeš ti, brate njima lepo da kažeš a oni će lepo da se povuku, dok se dogovore i vratimo se lepo kod Danice. Ona spremi ručak, pozovemo Đuru. On će ti oprostiti što te tukao, je li, i ti se lepo vratis u Pariz i počneš da radiš ali za naše.
Mene, ako se sete na Dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete nikom ništa. To je bila moja dužnost, da radim. Najveće zadovoljstvo biće mi misao da sam jednog čoveka izveo na pravi put.


x x x

appendix:

Stefanović: Cvetković laže sve, osim kako se zove. Nije prošao na poligrafu.
- Ponedeljak, 18. jun

Informer: Cvetković se pred kamerama CIA TV N1 skidao go na konferenciji za medije.
- Utorak, 19. jun (afterparty)

Cvetković: Bio sam otet, ubijen, saslušan kao oštećeni, okrivljen kao optuženi, lagao sam... ali sada je sve je u redu. Hvala Vučiću, Informeru i Iliji Čvoroviću.
- Utorak, 19. jun

Saturday, 16 June 2018

Ua grcite!


Zamenik vrhovnog tužioca u Atini podneo je tužbu protiv jednog poslanika ultradesničarske Zlatne Zore zbog pozivanja na izdaju zemlje, nakon što je ovaj u petak, tokom obraćanja Parlamentu, pozvao vojsku da izvrši državni udar.


Tokom parlamentarne rasprave o mogućem izglasavanju nepoverenja vladi koju vodi Nova Demokratija, zbog dogovora koji je postignut sa Bivšom jugoslovenskom republikom Makedonijom (BJRM, kako zvanično nazivaju današnju Makedoniju) oko naziva te države, Konstantinos Barbarusis je optužio vladu da nije uspela da zaštiti grčke interese i pozvao vojsku da interveniše:
"Zato što poitičko rukovodstvo zemlje ne donosi zakone u interesu nacije, već samo u svom, pozivam vojni vrh zemlje da ispoštuje datu zakletvu i uhapsi premijera Aleksisa Tsiprasa, ministra odbrane Panosa Kamenosa i predsednika Prokopisa Pavlopulosa, i tako spreči ovu izdaju", rekao je on.
Tužba je prosleđena istražnom sudiji koji je ovlašćen da izda nalog za hapšenje Barbarusisa.
Nakon jučerašnjeg incidenta u Parlamentu, Barbarusisa je iz članstva Zlatne Zore isključio lično njen predsednik Nikos Mihaloliakos.
Predviđeno je da premijeri Grčke i Makedonije, Tsipras i Zaev, navedeni sporazum potpišu u nedelju, u severnogrčkom gradu Prespesu.
Inače, po grčkim zakonima, u slučaju krivičnog dela izdaje zemlje, tužilac nema obavezu da od Parlamenta zatraži ukidanje poslaničkog imuniteta počiniocu. Poslanički imunitet se oduzima po sili zakona, automatski.
Pored toga, Barbarusisova izjava je poslužila predsedavajućem Parlamenta kao razlog da isključi Zlatnu Zoru iz dalje rasprave o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi, kao i da tu ultradesničarsku partiju optuži za izazivanje nasilja.I tako, izgleda da ga je Zlatna Zora ugasila - makar na neko vreme.
Hajde da zanemarimo nadasve zanimljivo prezime grčkog neonaci-poslanika (Barbarusis), ali otkud to Grci znaju šta je prava demokratija, parlamentarizam, poslovnik, domaće vaspitanje, zdrav razum?
Pa kad naš Konan Š. Varvarin, i njemu slična patridiotska braća poslanici, pozovu na državni udar, ubistva, progone, raseljavanje nepodobnih, razbijanje i pretnje, čupanje mikrofona, polivanje vodom i hvatanje za gušu drugih poslanika, lažu kao pseta i menjaju gazde češće nego krvave kecelje - onda obavezno neki od "žutih lopova" mora da leti iz skupštinske sale. E, to je bre demokratija, a ne k'o one grčke kukavice! Oni će nam sole pamet šta je izdaja zemlje, šta su zakoni i njihova primena, pa mi smo bre to doveli do savršenstva i više nam uopšte ne treba opozicija. Zato.
Nesrećni Barbarusis se pošteno nalupetao, baš u duhu korena svog prezimena: "bar-bar" je pojam na starogrčkom (βαρ-βαρ) kojim je označavan neko ko nije Grk i ne govori njihovim već nekim njima posve nerazumljivim jezikom. Značenje starogrčkog pojma "bar-bar" je veoma slično značenju današnjeg "bla-bla", koje se takođe uvuklo u skoro sve jezike sveta.
Sve mi se čini da reč "šešelj" znači to isto: divljak, koga niko normalan ne razume.
Treba to što pre dojaviti predsedavajućoj srpskog Parlamenta, čador-balerini Maji.
Mada... αυτή δεν είναι τίποτα kαλύτερα από αυτόν.

Friday, 15 June 2018

Napredna urogenitalna politika


Svima onima, koji organizuju, učestvuju ili podržavaju širom Srbije proteste zbog najavljenog poskupljenja cene goriva, želje&česitke&pozdrave u ime vlasti poslali su:
Abot i Kostelo
Stanlio i Olio
Lolek i Bolek
Bole i Đole
Kića i Mića
Latiničar i Kiriličar
Konj i Mulac
Levo i Desno sedište zasedanja AVNOJa

Levo & Desno J.

Pored ovih mudouhosecikesa, istim povodom se oglasio i paradržavni TV-bizon, koji bi da batinama čisti naslage kamenca po mokraćnim kanalima neupodobljenih građana. Kaže, skidam kamenac k'o kreč sa zidova u Lutriji Srbije, nestajem otoke na nogama nastale usled dugog sedenja za volanom - k'o iz patika odnete. Ništa limun, ništa sirće, striktno batinama.
Rešilo goveče da zapišava običnom čoveku neprelazne granice teritorije kaste Nedodirljivih u Srbistanu, pa to ti je.
Ništa ne kaže o tome da li bi mogao i da produva neki - eventualno - začepljeni mokraćni kanal... na onaj stari, narodski način.

Diuretik

Konačno, na istu temu oglasio se i predsednik upravnog odbora SPC o.d. lično, obznanivši vjerujuščem pučanstvu (a i šire) kakvu je torturu doživeo od tih putoblokatora, do sad nezabeleženu u istoriji srBskoga naroda. Veli on, "bejah zarobljen dva i po sata na putu, preživeh torturu, govorahu mi da im se je*e za mene, nazivaše me Vučićevim čovekom!" i sve tako nešto, koliko je uspeo da razume kroz blindirane prozore službenog Audija. Ejbre, pa zamislite samo usijani asfalt na +40 celzijusa napolju, a unutra, uz putnika Patkobolija Gavrilovića tesno pripijeni i oznojeni Amfilohije + Jovan... Tortura, jašta! Samo je još falio Pahomije, pa da razulareni Soroševi plaćenici krenu u otvoreno, a ne samo verbalno nasilje! Da padne i kolektivno zlatno tuširanje po osveštanome Audiju A6, bez Đukinih batina, i po Kačavendinom receptu!
Ali, ko ga je zarobio, mučio, streljao, silovao - možda Nemci? Ne, oni su naši najveći prijatelji.
A tortura, da ne pade i neko nabijanje na kolac, da nisu Turci? Jokmore, oni su naši najveći prijatelji.
A ono "ko ga j..." i ostalo, da nisu šiptari, ustaše, balije? Iš, bre, pa tek to su nam sve najveći prijatelji!!!
Aman, ko su bre oni, onda? Ko?! I ko je spominjao Vučića, da nisu možda građani ove kaznione od države, kojima je više preko glave podjebavanja odozgo, odozdo i sa svih drugih strana sveta?
Tačno, oni su naši najveći neprijatelji.

Sv. Prepucije (za neupućene označen strelicom od strane uredništva Informera)

Autor teksta u Informeru, da ponovimo gradivo, kaže sledeće: "Je*e nam se za patrijarha!" i navodi da je tekst nastao na osnovu izjave ("Kako kaže za Informer, on je bio...") koju je patrijarh Irinej lično dao za taj list. Za pismene - lepo piše.
Da, i u čemu je problem?
Pa, ili patrijarh ima dobrano pogan jezik, neprimeren funkciji koju vrši pod budnim okom Gazde sa Nebesa, ili mu takve pogane izjave u usta meće niko drugi do D. J. Vrhovni Ork Informera Vučićević lično.
Ako je u pitanju prvi slučaj, SIZ Nebeski bi morao nešto tim povodom da preduzme na račun svog arhiduhovnika koji koristi neduhovnu varijantu rečnika. Ako je u pitanju drugi slučaj, zašto Miroslav Gavrilović onda lepo ne presavije tabak, pa za uvredu lika & dela još lepše odere od kazne Gazdinog medijskog kera #2?
Pa kad urogenitalno i rektalno izađe iz samog sebe, da taj konačno sazna zašto je to tako i bez Đukinih batina, tvitovanja zaludnih budala ili uređivanja sopstvenog tariguza sa nacionalnom frekvencom, koji mu uglavnom služi kao portikla dok gleda gazdu u leđa iz žablje perspektive.
Zašto? Zato što nisu pametni, koliko to misle i naokolo o sebi pričaju.
Naprotiv, kolektivno su glupi k'o mišićno-sunđerasti omotač uretre. Zbog toga samo o tome i pričaju.

Thursday, 14 June 2018

Nestali gaNisam spreman da ustuknem pred sistemski raširenom korupcijom i kriminalom koji urušava temelje našeg društva. Još uvek verujem u univerzalnu vrednost da je moguće ubiti novinara, ali nije moguće ubiti istinu.

Nestao novinar Stefan Cvetković iz Bele Crkve. Policija saopštava da je raspisala potragu, a da je o događaju obavešteno i nadležno tužilaštvo. Cvetković se proteklih godina u više navrata žalio da mu prete različiti političko-tajkunski moćnici. On se u poslednje vreme bavio osetljivim temama, između ostalog i ubistvom Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici.

Knjiga snimanja po argentinsko-čileanskom scenariju ponovo je (izgleda) otvorena u Srbiji. Stalna ekipa glumaca i statista je ponovo na okupu; spremna kao zapeta puška, čeka.
Reči su suvišne, za danas je dovoljan instrumental Discipline Kičme "Nestani ih":


Srbija, 14. juna 2018. (šesta napredna godina)
Subjektivni osećaj: 1999
Opet.

Monday, 11 June 2018

Tajna bajčetinske rakjieKonačno je otkrivena tajna bajčetinske manastirske rakije!
Kao prvo, to uopšte nije rakija već rakjia, a - priznaćete - to je onda nešto sasvim drugo.
Kao drugo, "Tomovača" se ne pravi od kruške (kako bi neopreznog konzumenta na takav zaključak mogla da navede etiketa) niti od domaće, već od - afričke šljive. Onoj, koja diže čak i mrtve na glasanje... ako zatreba.

U pitanju su dve stvari od esencijalnog značaja za razumevanje kako lika&dela Prvog Pecara Srbije, tako i njegovog eliksira života, za koji bi čak i Obeliks Depardje poželeo da upadne u puno kazanče.
Da se posle neko slučajno ne bi zapitao je li normalan svako ko se pentra na vrh jedne poslovne zgrade na Terazijama, kako bi na balkonu izvikanog restorana (sa pogledom na hotel "Moskva") po redhotčilipaprenoj ceni cirkao radžu za koju je opravdano posumnjati da, čak i ako je ima, akciza deluje podjednako "homemade" poput proizvoda i etikete na njega nalepljene.


Inače, ono "rakjia" u naslovu nije greška u kucanju: upravo na taj način su osoba T.N. & supružnica mu D.N. sebe (i njihovu Srbiju) reklamirali na SajmuČega god već, ionako je nebitno. Sve je to isti kradikalizam, samo drugo pakovanje.
Šta sad hoćete, pa u opisu poslova predsednika lepo piše da "predstavlja državu u zemlji i svetu"? T.N. je upravo to i radio (naročito ono "u zemlji"), a ovaj A.V. nakon njega je još i nadogradio. Pardon - unapredio.
Ko zna šta bi bilo da su mu pre neki dan u Zemunu umesto flašice vode podmetnuli litrenjak Tomovače od afričke šljive... Ne bi ovima iz njegove kamarile pomogle ni zaštitne kacige, a bogami ni kožne gaće.


p.s.
Nemali deo "jeftine" cene goriva u Srbiji čine akcize. One takođe postoje i na druge proizvode, poput alkohola i električne energije. Pre par dana je Imperator A.V. Prvi objasnio "budalama koje protestuju", da se oni "bave poskupljenjem goriva, a ni da zucnu pred činjenicom da je struja kod nas najjeftinija u celom regionu, iako je to neodrživo". Ukoliko ste makar na tren posumnjali sa koje bi strane mogao da dođe osvetnički kradikalski kontraudar, u slučaju da gorivo ipak ne poskupi - ali ne zbog protesta, jokuopšte - onda pokušajte da pročitate ponovo ne preterano uvijenu izjavu Imperatora o ceni struje. I pripadajućoj joj akcizi. Možda vam se upali sijalica, ona crvena za opasnost.
Kradikali su to.

Saturday, 9 June 2018

Flašizam


Dinastija AV definitivno obožava forhend flašizam - ništa bekhend, ništa defanziva. Samo udri.

"Andrej Vučić i njegov pratilac se povlače još koji korak, žandarmi ih prate u stopu, ali i snimatelj koji se još više približio i zumirao sliku. Tada, u sedamnaestoj sekundi snimka, Vučić baca onu flašu vode prema jednom žandarmu. Istog trenutka reaguje drugi (najbliži) žandarm, u crnoj uniformi i udara Vučića u predelu bubrega. Ovaj uz bolan jauk pada na trotoar i zamiče objektivu kamere iza parkiranog automobila.

2014...2015...2016...2017...2018
flaširani Vučići i Mali na oba snimka - kako je to moguće?!

Bacaj bato, dodaj bato, hvataj bato, bacaj opet ali samoodbrambeni forhend! Razlike skoro da nema, osim što su nakon tog bacanja/hvatanja jednoga brata (onomad) zaboleli crni a drugoga (sada) beli bubrezi za dalju sudbinu bačenog. A i šire.
Četiri godine kasnije, flaširani bratski bol je u potpunosti fokusiran striktno na belobubrežne telesne regije. Ako ni u čemu drugom, barem smo u tome definitivno napredovali kao feudalna kleroflašistička republika Srbistan.
Međutim...
Budno oko kamere sve prati, snima i pamti. Džaba potonje uklanjanje video (i ostalih) zapisa sa interneta i servera službi, ništa se ne može trajno ukloniti a da kad-tad, vremenom ponovo ne izbije u javnost. Zbog toga su "nadležni", tokom jučerašnjeg protesta povodom poskupljenja goriva, isključili kamere video-nadzora u Beogradu, najverovatnije i drugim gradovima širom naše zemlje ponosne.
Preventivno.


Secite me gde sam najtanji ako Dinastija AV pomno ne prati seriju Person of interest i skida fazone iz nje. Građani Srbije su ionako stalna meta njihovog interesovanja; svakoga dana u svakom pogledu sve više, jače, brže, bolje, jeftinije... a skuplje.

Thursday, 7 June 2018

Aport!


AV: Podržavam Vladu i podržavam Anu. Nemojte da vređate ogroman rad i trud ljudi koji puno rade, sram vas bilo! 
AB: Nije me sramota da se sagnem i da čistim, to je vid patriotizma.

Astr0G on Twitter
Ova aport-logika nije baš sasvim jasna:
- sramota je čistiti jer to nije patriotizam, ili
- patriotizam je to što nju nije sramota sramote koja nije patriotizam? 

Od ovoga hoće da zaboli glava, a stručnjaci kažu da tada treba piti vodu. Ali...
Ma, nema veze. Bacaj.
Od patridiotizma glava uvek boli, koliko god vodu pili ili se saginjali.

Wednesday, 6 June 2018

Generisanje kulture straha kroz medije


"Ako ne čitate vesti, vi ste neinformisani. Ako čitate vesti, vi ste dezinformisani."
- Mark TvenEkstremni govor u srpskom medijskom diskursu vidljiv je na svim jezičkim nivoima: leksičkom, frazeološkom, morfosintaksičkom, stilskom. Na svim ovim jezičkim planovima dominiraju tri jaka mehanizma: dramatizacija, vulgarizacija, žargonizacija, a svi oni služe kreiranju katastrofičnog scenarija, odnosno izazivanju i prizivanju negativnih emocija.
Danas u Srbiji postoji veliki broj dnevnih novina i nedeljnika, ali se istovremeno oseća nedostatak kvalitetnih vesti, istraživanja i analiza, naročito u poređenju sa evropskim praksama i standardima. Neproporcionalno veliki broj tekstova zasnovan je na anonimnim izvorima, uz upadljivo brisanje razlike između pretpostavki, nagađanja, ličnih impresija i činjenica. Mnogi štampani mediji u Srbiji pribegavaju senzacionalizmu, objavljivanju nepotvrđenih informacija, šokantnih i uznemirujućih fotografija i svedočenja, šest puta je veći broj negativno nego pozitivno intoniranih tekstova, pokazuju prethodna istraživanja, a mnogi tekstovi su nastali bez vidljivog povoda i razloga da se o nečemu piše.
Predstavljamo istraživanje koje je sprovedeno u periodu od maja do septembra 2017. godine.

Ekstremni govor u medijima: kako se generiše kultura straha u Srbiji *

Da padnete s Marsa danas i dobijete da pročitate upravo objavljene vesti u Srbiji, ili ćete poverovati da ste stigli direktno u pakao, ili će vas uhvatiti strava da je haos jezivo blizu. U svakom slučaju, možete ugaziti u neki krvav trag, saznati da je sve alarmantno i uhvatiće vas jeza da je na pomolu katastrofa. Čak i ako već nije otkrivena zavera da strane sile kuju pakleni plan da unište Srbiju. Ne izlazite napolje jer je pakleno vruće. Ili olujni vetar uništava sve pred sobom. U svakom slučaju, strahovito nevreme - sudnji dan, takoreći.
Ovo je samo deo leksike i frazeologije koja se danas koristi u domaćim medijima. Centar za nove medije Liber istraživao je u periodu od maja do septembra, ekstreman govor u izveštavanju domaćih medija, govor preterivanja i kataklizme, koji u javnosti proizvodi emocije straha, nesigurnosti, nelagode i paranoje.
Rezultati istraživanja i kvalitativna analiza novinskog izveštavanja, pokazuju da se u Srbiji kroz medije generiše kultura straha.
Ekstremni govor u medijskom diskursu, koji je bio predmet ove opsežne analize, nametnuo se svojom sveprisutnošću. Reč je o izuzetno negativno konotiranom obliku govora, koji se kosi sa načelima objektivnog i nepristrasnog izveštavanja. Zasnovan je na izrazitoj subjektivnosti i neprikrivenoj pristrasnosti, a posebno je manifestan i direktan u naslovima, gde dobija svoje krajnje oblike u svojoj hipertekstualnosti, kao i u formi pretnji, predskazanja, diskriminacije.
  1. Koje novinske rubrike najčešće sadrže ekstreman govor?
  2. Koje se reči najčešće koriste da se izazove strah, nelagoda, paranoja i nesigurnost?
  3. Koliko često se širi međunacionalna i rasna netrpeljivost?
  4. Koliko se često zvecka oružjem?
  5. Da li je realno da se plašimo vremenske prognoze?


Ekstremni govor u medijima u Srbiji (po slajdovima):

1. "Generisanje kulture straha kroz medije: Istraživanje ekstremnog govora u medijima u Srbiji" CNM Liber, 2018 - O diskursu kojim se izazivaju emocije nemoći, nesigurnosti, paranoje
2. Tema i cilj:
Utvrditi nivo zastupljenosti ekstremnog govora u medijima u Srbiji, utvrditi teme u kojima se koristi, utvrditi efekte na javnost.
3. Uzorak i metodologija - uzorak:
Prikupljeno medijskih objava u periodu od maja do septembra 2017. - 36.960.
Ušlo u obradu jer sadrži neke od elemenata ekstremnog govora, hipertekstualnosti ili diskursa katastrofe - 9.436.
Broj medija koji su obuhvaćeni analizom - 16.
4. Uzorak i metodologija - metodologija:
Zadržani podaci su podvrgnuti troslojnoj analizi: određivanje ključnih reči, određivanje rubrike, određivanje vrste ekstremnog govora. Iz analize su izuzeti svi novinski naslovi koji su sadržali informativnost, ili su bili bez upotrebe subjektiviteta, hiperbole...
5. Uzorak i metodologija - prvi rezultat:
Udeo medijskog diskursa koji se može okarakterisati ekstremnim govorom - 25,5%
6. Šta nalazimo u 1/4 medijskih naslova?
Dramatični, preterani, vulgarni, brutalni i senzacionalistički narativi, odnosno ekstremna opisivanja i uznemirujući sadržaji u vestima - EKSTREMNI GOVOR
Izazivanje osećanja straha, nesigurnosti, nelagode, uključujući širenje paranoje i teorija zavere - 
ŠIRENJE STRAHA I NESIGURNOSTI
Šovinizam, nacionalizam, homofobija, mizogine i seksističke formulacije i teme - ŠIRENJE NETRPELJIVOSTI
7. Udeo vrste govora i emocija koje nose:
ekstremno (26%), mizoginija (25%), strah (21%), netrpeljivost (15%), paranoja (14%)
8. Reči ekstremnog govora:
rat, haos, užas, alarm, šiptari, pakao, panika, šok, krv, jezivo, skandal, ustaše, stravično
9. Procenat upotrebe reči ekstremnog govora u naslovu:
haos, jezivo, skandal, šok (do 5%), ustaše/šiptari, užas, seks/grudi (do 10%), panika/alarm (do 15%)
10. Mesta najčešće upotrebe ekstremnog govora - rubrike:
1. hronika (hipertekstualnost)
2. fenomen vremenske prognoze
3. zabava (mizoginija)
4. unutrašnja politika i region (zavere, rat, naoružanje, netrpeljivost)
11. Mesta najčešće upotrebe ekstremnog govora:
fenomen vremenske prognoze - katastrofični scenario
12. Vremenska prognoza:
SUTRA GORIMO NA 42 STEPENA, A ONDA NEVREME TROPSKE NOĆI Bićemo tromi, besni i SVE UMORNIJI, a evo još koliko nećemo moći DA SE NASPAVAMO Macura moli: Nikako danas po penzije!
13. Mizoginija i seksizam - fenomen eksplicitnog voajerizma:
objektifikacija žena, fokus na odevne predmete (bikini, gaćice, brus), fokus na delove tela (guza, grudi, tamo dole, sve)
14. Primeri (zabava):
Đanijeva žena uvukla grudi u maleni bikini, pa se mazila sa mužem na plaži! (FOTO)  PREPLANULA I SVA MOKRA... Karleuša raširila noge u malenom bikiniju, svi blenuli TAMO DOLE! (FOTO) Ona BUKVALNO nema ništa tamo dole! Devojka Adema Ljajića izašla BEZ donjeg veša, sevalo sa svih strana! (FOTO)
15. Hronika - fenomen hipertekstualnih naslova:
brutalnost, preterivanje, ulazak u detalje, preuzimanje uloge sudije pozivanjem na "pravednu odmazdu", kreiranje osećanja sveprisutnih zločina i opasnosti
16. Primeri (hronika) - horor:
Duševni bolesnik napao tri devojčice - pretio im nožem, deca su vrištala da ih spasu! HOROR U ZEMUNU Čoveku čupali nokte, mučili ga i ŽIVOG ZAPALILI HOROR NA DNU TISE Ribari izvukli telo muškarca vezanog sajlom i ciglama oko nogu, u glavi imao RANU OD METKA 
17. Zavere i najave pretnji rata:
zavere 17%, naoružavanje 13%, pretnje ratom 6%, terorizam 5%, ostalo 59%
18. Primeri dramatične pretnje!
Politika u Srbiji se pretvara u horor - PROGRAM OPOZICIJE: UBITI VUČIĆA! ZAVERE VOJSKA SRBIJE: BORBENA GOTOVOST NA NAJVIŠEM NIVOU! Svi koji bi da ruše našu zemlju neće proći! RAT EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO: ISIS napada Beograd! TERORIZAM
19. Alarmizam:
Džihadisti PRED VRATIMA EVROPE, osnivaju NOVE BAZE za napade ŠIROM KONTINENTA. Stravično upozorenje naučnika: Ova 3 događaja bi mogla da unište Zemlju, a jedan od njih i čitav svemir! KINA SPREMA UDAR KOJI SAD NEĆE PREŽIVETI: Peking uvodi zlatni standard!
20. Kosovo, Hrvatska, Amerika - širenje netrpeljivosti:
1. Šovinističko izveštavanje
2. Isticanje nacionalnog ponosa
21. Netrpeljivo izveštavanje:
DRAMA! ALBANCI MITROVIĆA UBIJAJU U PRITVORU! Nema kraja strašnom šiptarskom nasilju! RAZOTKRIVEN ZLOČINAČKI PLAN HRVATA! Ustaše spremale NAPAD DRONOM NA VUČIĆA I DODIKA! (VIDEO/FOTO) Američka ambasada u Srbiji KONAČNO SRUŠENA DO TEMELJA!
22. Karakteristike "ekstremnih" vesti:
- irelevantne
- bez eksplanatorne moći
- uvećavaju kognitivne (logičke) pogreške
- inhibiraju ispravno zaključivanje
- generišu negativne emocije
- legitimizuju etnonacionalizam, antagonizam, ksenofobiju i šovinizam
- dovode do desenzitivizacije pred iskustvom nasilja
- uzbunjuju javnost
23. Istraživanje je deo projekta "No Hate Hub" CNM Liber. Više informacija: blogopen.rs i office@blogopen.rsOvo istraživanje je Centar za nove medije Liber realizovao zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Na ovom istraživanju, kvalitativnu i kvantitivnu analitiku je radio tim CNM Liber, Tatjana Vehovec, i stručni saradnici dr Svetlana Slijepčević (lingvistkinja) i dr Aleksej Kišjuhas (sociolog).
- kompletan izveštaj istraživanja, u pdf formatu

* Ovaj blogpost je deo serijala tekstova na temu straha i huškanja na strah (fearmongering):
06.12.2012. Strah - deo prvi
22.11.2013. Dreadlords, mirno!
13.10.2015. Kad se u čoveka useli strava
28.11.2015. Epidemiologija straha
30.08.2016. Hoću da znam
20.09.2016. Soba 101
10.10.2017. Svi smo mi muzeji straha
02.01.2018. Plašim se...

Tuesday, 5 June 2018

Meho


Na svetskom i domaćem tržištu pojavio se "Meho", novi parfem poznatog svetskog proizvođača Diorea, namenjen striktno konzumentima diplomatskih ličnih i putnih isprava, kao i aerodromskih klonjara. Svetska premijera održana je na frankfurtskom aerodromu.

Meho, voda za toalete by Diorea

"Još na polasku iz Beograda za Frankfurt, odakle je trebalo da nastavim za Brisel, osetio sam stomačne probleme, zbog kojih sam čak išao u taolet. To su javno potvrdile i neke kolege iz parlamentarne delegacije, a bilo je ukupno 13 poslanika iz 2 odbora - za službe bezbednosti i odbrane i unutrašnjih poslova, plus saradnici i neki ljudi iz OEBS-a.
U trenutku sletanja na frankfurtski aerodrom imao sam vrlo malo vremena do sledećeg leta za Brisel, i sa ostalim poslanicima uputio sam se ka gejtu 32, odakle je trebalo da se ukrcamo na avion.
Međutim, kod gejta 25 i 26 primećujem male fri šopove i akciju od 30 odsto sniženja na parfeme. Uzimam u ruku parfem i tri Loreal karmina. Odjednom, međutim, doživljavam jak, stravičan, snažan i neizdrživ bol u stomaku, kao da mi je neko zabio nož u stomak. Zgrčim se i osećam kako creva počinju da mi se prazne. Uspaničnim se i izbezumim se. Tražim strelice za toalet. Istrčavam napolje i ulazim u toalet. Posle 15 minuta u wc-u shvatam da mi je parfem u ruci.
Nakon toga vraćam se ka fri šopu, a na vratima vidim mlađeg čoveka, koji me pozove da mu priđem. Kažem mu da znam sve i objasnim mu da sam imao medicinski problem. On uzme moj ranac i počne da rovi po njemu. Kada je video moju putnu ispravu, pitao me je da li je diplomatska i ja sam mu odgovorio da jeste. On mi je rekao da sačekam, nekog je pozvao i posle 20 minuta stiže policija.
Nisam se pozvao na diplomatski imunitet, nego sam imao kod sebe diplomatski pasoš, jer sam bio na službenom putovanju. Na kraju nisam uzeo ni parfem. Kad sam stigao u Brisel, ispričao sam kolegama ovu neprijatnost. Neko pokušava da me napravi lopovom i to u trenutku kada sam član Odbora za bezbednost. Sledeće godine punim 60 godina. Verovatno bih morao da platim kaznu da sam imao običan pasoš.
To je moja glupost, moja neodgovornost, greška. Ali, to je bilo situacija kada sam se pogubio i izbezumio. Pazite, u tom trenutku je iz mojih creva izlazilo."

- Prva TV, jutarnji program 04.06.2018.Časni sude, uvaženi porotnici, tužilac želi da postavi nekoliko pitanja prozvanom Mehu O. (59):
1. U trenutku kada je shvatio da u ruci drži parfem, u toaletu, šta je on zapravo sa tim parfemom radio - da li je prvo pomislio da je to okrunjen klip kukuruza?
2. Da li je, zbog sniženja od 30%, podsvesno shvatio da taj parfem zapravo u fri šopu košta koliko i standardna flašica negazirane vode u avionu domaćeg prevoznika, pa je ponesen unutrašnjim nemirima koji su počeli da izlaze izvan granica prostora za njih predviđenog, zabrinut za sopstvenu bezbednost, takođe podsvesno i instinktivno, poneo parfem da ga iskoristi u više svrha?
3. Kakva je, aman, sudbina ona tri Loreal karmina?!
Kao završnu reč, tužilac može da kaže samo sledeće:
Da sam ja bio na mestu onog mlađeg čoveka iz fri šopa, u životu mi ne bi na pamet palo da u ruke uzmem od Meha O. (59) tu bočicu parfema - nakon njegovog objašnjenja šta je s njom radio.

Kakvo bulšitovanje, u svom punom smislu i sjaju.
I mirisu.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...